ชื่อ - นามสกุล :นายไอยร์ เสกสรรค์
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :