ชื่อ - นามสกุล :นายปราโมทย์ สิทธิโยธา
ตำแหน่ง :ภารโรง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ในกลุ่ม :